L'objectiu principal del projecte LIFE AgroForAdapt és promoure els sistemes agroforestals com a mesura d'adaptació al canvi climàtic dels sectors agrari i forestal en el mediterrani.

En el projecte treballem amb dos tipus de sistema agroforestal:

En tots dos casos, l'objectiu d'aquesta combinació deliberada és obtenir beneficis resultants de les interaccions entre els arbres i el cultiu o bestiar.

Els objectius específics del projecte són:

Avaluar i demostrar com els sistemes agroforestals mediterranis són un ús de la terra que promou la resiliència a la sequera i als incendis forestals, i alhora millora la provisió de múltiples serveis ecosistèmics: protecció de la biodiversitat, diversificació d'ingressos, rendibilitat, fixació de carboni, valors paisatgístics i socioculturals…

Incrementar la superfície agroforestal demostrativa mitjançant la instal·lació o millora de la gestió de 291 ha de sistemes silvoarables i 511 ha de sistemes silvopastorals i induint la replicació de 300 i 1.075 ha addicionals, respectivament.

Desenvolupar i aplicar eines innovadores per:

i) avaluar els serveis ecosistèmics i la vulnerabilitat al canvi climàtic dels sistemes agraris, forestals i agroforestals

ii) facilitar el disseny i la priorització d'àrees per instal·lar sistemes agroforestals

iii) avaluar el funcionament a llarg termini de sistemes agroforestals demostratius.

Promoure els sistemes agroforestals en plans d'adaptació i gestió territorial i en polítiques i normatives climàtiques, agrícoles, forestals i ambientals.

Sensibilitzar sobre l'interès i la multifuncionalitat d'aquests sistemes en la societat en general i en els sectors agrari i forestal en particular.

Desenvolupar, i aplicar a escala pilot, eines de planificació i comercials per a promoure els sistemes agroforestals.