Al llarg del projecte esperem aconseguir els següents resultats:

  • Establir 23 sistemes silvoarables demostratius (165 ha), millorar la gestió incorporant criteris d'adaptació en 16 sistemes addicionals (126 ha) i induir la seva replicació en 300 ha.
  • Establir 11 sistemes silvopastorals demostratius adevesats (176 ha) induint la seva replicació en 275 ha.
  • Establir sistemes silvopastorals demostratius en 12 boscos (335 ha) per reduir la seva vulnerabilitat a incendis, induint la seva replicació en 800 ha.
  • Avaluar els sistemes agroforestals demostratius, en comparació amb sistemes convencionals, respecte a múltiples serveis ecosistèmics: productivitat, rendibilitat, fixació de C, composició forestal, diversitat de pastures, vulnerabilitat a incendis forestals, vitalitat, mitigació de temperatures extremes, humitat ambiental i del sòl, disponibilitat de llum, balanç hídric, biodiversitat (flora, ocells, pol·linitzadors, papallones).
  • Desenvolupament i prova pilot de 5 eines de: i) priorització d'àrees on instal·lar sistemes silvoarables i ii) silvopastorals; iii) disseny de sistemes silvoarables; iv) planificació agroforestal integrada; v) promoció comercial de productes agroforestals.
  • Induir canvis en les regulacions, polítiques i plans d'adaptació per promoure els sistemes agroforestals.
  • Sensibilitzar a 1.850.000 persones sobre l'interès i el potencial dels sistemes agroforestals com un ús de la terra amb alt interès per a l'adaptació al canvi climàtic i amb valor afegit respecte a altres serveis ecosistèmics.
  • Elaboració de material tècnic, incloent, almenys: 5 manuals, 12 articles i comunicacions en mitjans especialitzats, 7 comunicacions en seminaris tècnic-polítics, 58 capacitacions i jornades i un seminari final.
  • Establiment de mòduls formatius específics sobre sistemes agroforestals en 2 programes d'educació oficial a Espanya.